ARCHÍV

MAXIN’S súťaž o smart hodinky XIAOMI AMAZFIT

ŠTATÚT SÚŤAŽE

I. Usporiadatelia súťaže

Odsek 1: Usporiadateľom súťaže (ďalej len „Súťaž“) je Spoločnosť MAXIN’S GROUP, s.r.o., so sídlom Bajkalská 22, Bratislava- mestská časť Ružinov, 82109, Slovenská republika, IČO: 2023631423, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, (ďalej len „Usporiadateľ“).

II. Termín a miesto konania súťaže

Odsek 1: Súťaž prebieha od vyhlásenia 27.1.2021 do 10.2.2021 o 13.00 hod.

Odsek 2: Súťaž prebieha na sociálnej sieti Facebook a profile spoločnosti: https://www.facebook.com/maxinsgroup

 

III. Podmienky účasti v súťaži

Odsek 1: Súťaž je určená pre všetkých užívateľov sociálnej siete Facebook (ďalej len „užívatelia“) s trvalým, aj prechodným pobytom na území Slovenskej republiky alebo Českej republiky. Zapojením sa do súťaže užívateľ súhlasí s jej podmienkami a týmto štatútom.

Odsek 2: Podmienky pre účasť v súťaži: Mať osobný profil na sociálnej sieti Facebook.

Odsek 3: Účasťou v súťaži dáva súťažiaci súhlas v zmysle § 7 ods. 1,2 zák. .č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov so spracovaním jeho osobných údajov pre účely vyhodnotenia súťaže a informovaní o výhre.

Odsek 4: Usporiadateľ súťaže nezodpovedá za prípadnú technickú chybu, poškodenie či zničenie databázy súťažných profilov, či ich častí v rámci elektronickej registrácie do súťaže, aj tretími stranami.

Odsek 5: Z účasti v súťaži sú vylúčení interní zamestnanci usporiadateľa a osoby im blízke v rodinnom vzťahu. V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je interným zamestnancom uvedených spoločností, alebo osoba jej blízka, výhra sa neodovzdá a prepadá v prospech usporiadateľa súťaže. V prípade, ak takáto osoba už výhru prevzala, je povinná túto výhru usporiadateľovi bezodkladne na základe písomnej výzvy Usporiadateľa súťaže vrátiť, respektíve nahradiť usporiadateľovi súťaže plnú hodnotu príslušnej výhry.

IV. Pravidlá súťaže

Odsek 1: Úlohou súťažiaceho je sledovať FB profil / stránku MAXIN’S Group, s.r.o., označiť „Páči sa mi to“ pre profil a odpovedať na položené otázky formou komentáru. Odpoveď je podmienkou pre žrebovanie. Podmienkou nie je lajkovanie profilu, ani samotného príspevku, kde sa odpovedá na súťažnú otázku.

Odsek 2: Výherca je vyžrebovaný náhodne a vyberá ho zástupca usporiadateľa súťaže.

Odsek 3: Účasťou v súťaži súťažiaci potvrdzuje znalosť a súhlas s týmito pravidlami FB súťaže.

V. Ceny

Odsek 1: Cenu do súťaže zabezpečuje a odovzdá usporiadateľ. V rámci súťaže je možné získať smarthodinky.
Výhra zahŕňa:

  • Xiaomi Amazfit GTR 42mm Black 

Odsek 2: Výherca súťaže bude informovaný o výhre pod súťažným príspevkom na profile alebo do jeho súkromnej správy do messengera (komunikačný kanál FB) https://www.facebook.com/maxinsgroup, a to najneskôr do 5 pracovných dní po skončení súťaže. Výherca bude vyzvaný ku kontaktu prostredníctvom súkromnej správy.

VI. Určenie výhercu

Odsek 1: Určenie výhercu súťaže prebehne do piatich pracovných dní po skončení súťaže.

Odsek 2: Výhercovi, po zaslaní kontaktných údajov, bude cena preposlaná formou doporučenej poštovej zásielky na kontaktné údaje poskytnuté výhercom.

Odsek 3: Kontaktné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail a telefónne číslo je výherca povinný dodať organizátorovi Súťaže prostredníctvom súkromnej správy na sociálnej sieti Facebook najneskôr do 3 pracovných dní od zaslania vyrozumenia o získaní výhry, ktoré mu bude zaslané prostredníctvom súkromnej správy na sociálnej sieti Facebook.
Ak do tejto doby súťažiaci kontaktné údaje nedodá alebo nebudú kompletné, prebehne opätovné žrebovanie a výhra bude postúpená novému výhercovi.

Odsek 4: Právo na výhru nie je možné previesť na inú osobu.

Odsek 5: Usporiadateľ si vyhradzuje právo výhru uvedenú v tomto štatúte nahradiť výhrou obdobného typu a hodnoty v prípade, že z objektívnych dôvodov nebude možné sľúbenú výhru zabezpečiť bez vynaloženia neprimeraného úsilia.

Odsek 6: Výhra nie sú právne vymáhateľná. Výhru nie je možné preplatiť v hotovosti. Neprevzatá výhra prepadá Usporiadateľovi a postupuje sa do ďalších kôl obdobných súťaží na profile spoločnosti.

Odsek 7: Súťažiaci, ktorí zverejnia vulgárny, či v inom ohľade (podľa uváženia usporiadateľa súťaže) dobrým mravom odporujúci súťažný príspevok, budú bez ďalšieho upozornenia zo súťaže vylúčení a ich príspevky budú vymazané a zablokované. Rovnakým spôsobom sa bude postupovať aj pri súťažiacich, ktorí akýmkoľvek spôsobom porušia pravidlá tejto súťaže.

VII. Záverečné ustanovenia

Odsek 1: Hra nie je žiadnym spôsobom riadená alebo inak prepojená so spoločnosťou Facebook. Súťažiaci súhlasí so štatútom súťaže a vedome poskytuje svoje údaje usporiadateľovi súťaže, a nie spoločnosti Facebook. Informácie, ktoré súťažiaci poskytne, budú použité na kontaktovanie výhercu a marketingové účely. Usporiadateľ súťaže nehradí účastníkom žiadne náklady, či prípadnú škodu, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži.

Odsek 2: Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže hráčov, ktorých aktivita naznačuje podvodné, podozrivé alebo neštandardné správanie.

Odsek 3: Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť štatút súťaže, alebo súťaž ukončiť podľa vlastného uváženia.

V Bratislave, 27.1.2021 o 10:00 hod.

Hľadáte prácu?

Nechajte nám svoj kontakt a my sa vám ozveme.

Zadajte vaše telefónne čislo.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ...

Neváhajte nás kontaktovať
Nenašli ste pracovnú ponuku, ktorú ste hľadali?

Volajte na bezplatnú infolinku

0800 365 800

alebo nám zanechajte svoj telefonicky kontakt

Zadajte vaše telefónne čislo.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ...