Unkategorisiert

ŠTATÚT SÚŤAŽE

 • Dominika Čeklovská
 • 1. August 2022

I. Usporiadateľ súťaže

 1. Usporiadateľom súťaží riadiacich sa týmto štatútom je Spoločnosť MAXIN’S Quality Services, s. r. o. so sídlom Bajkalská 22, 821 09 Bratislava, IČO: 50 717 731, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Sro, vl.č.: 122509/B. (ďalej len „Usporiadateľ“).
 2. Cieľom súťaže je podpora a zviditeľnenie profilu Usporiadateľa súťaže na sociálnej sieti Facebook a ním poskytovaných služieb.
 3. Týmto štatútom súťaže sa spravujú všetky súťaže organizované Usporiadateľom na sociálnej sieti Facebook, ktoré sa na tento štatút odvolávajú.
 4. Súťaže Usporiadateľa nie sú žiadnym spôsobom riadené alebo inak prepojené so sociálnou sieťou Facebook alebo jej prevádzkovateľom, spoločnosťou Meta.
 5. Usporiadateľ vyhlasuje súťaž vyhlásením súťaže na svojom profile na sociálnej sieti Facebook na adrese https://www.facebook.com/maxinsgroup a to uverejnením súťažného príspevku alebo statusu v popise ktorého uvedie trvanie súťaže a prípadné aj ďalšie osobitné podmienky súťaže a odkaz na tento štatút (ďalej len „Vyhlásenie súťaže“).
 6. Osobitné podmienky súťaže uvedené vo Vyhlásení súťaže majú v prípade konfliktu s týmto štatútom prednosť pred štatútom.
 7. Zapojením sa do súťaže súťažiaci potvrdzuje znalosť a súhlas s týmto štatútom súťaže ako aj Vyhlásením súťaže.

II. Miesto a čas konania súťaže

 1. Súťaž prebieha na sociálnej sieti Facebook a profile spoločnosti: https://www.facebook.com/maxinsgroup
 2. Jednotlivé súťaže prebiehajú v čase uvedenom vo Vyhlásení súťaže.

III. Podmienky účasti v súťaži

 1. Súťaž je určená pre všetkých užívateľov sociálnej siete Facebook, ktorí sú fyzické osoby s trvalým alebo aj prechodným pobytom na území Slovenskej republiky alebo Českej republiky (ďalej len „užívatelia“).
 2. Zapojením sa do súťaže užívateľ súhlasí s jej podmienkami a týmto štatútom.
 3. Podmienky pre účasť fyzických osôb v súťaži:
  a. mať osobný profil na sociálnej sieti Facebook
  b. vek 18 rokov
 4. Z účasti v súťaži sú vylúčení interní zamestnanci Usporiadateľa a im blízke osoby v rodinnom alebo obdobnom vzťahu v súlade s § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je interným zamestnancom Usporiadateľa alebo osoba jej blízka, výhra sa jej neodovzdá a vykoná sa nové žrebovanie. V prípade, ak takáto osoba už výhru prevzala, je povinná túto výhru usporiadateľovi bezodkladne na základe písomnej výzvy Usporiadateľa súťaže vrátiť alebo nahradiť usporiadateľovi súťaže plnú hodnotu príslušnej výhry.
 5. Súťažiaci, ktorí zverejnia vulgárny, či v inom ohľade (podľa uváženia usporiadateľa súťaže) dobrým mravom odporujúci súťažný príspevok, budú bez ďalšieho upozornenia zo súťaže vylúčení a ich príspevky budú vymazané a zablokované. Rovnakým spôsobom sa bude postupovať aj pri súťažiacich, ktorí akýmkoľvek spôsobom porušia pravidlá tejto súťaže alebo pravidlá používania sociálnej siete Facebook.

IV. Zapojenie sa do súťaže

 1. Užívateľ sa zapojí do súťaže tým, že splní všetky nasledujúce podmienky:
  a. bude sledovať profil resp. stránku Usporiadateľa na adrese https://www.facebook.com/maxinsgroup
  b. odpovie na otázky položené Usporiadateľom vo Vyhlásení súťaže formou komentáru k tomuto príspevku.
  c. splní podmienky určené Usporiadateľom vo Vyhlásení súťaže. Vo Vyhlásení súťaže môže Usporiadateľ určiť ďalšie špecifické podmienky súťaže, ktoré sa týkajú najmä: obdobia jej trvania; pravidlá pre zapojenie sa v podobe potreby uhádnutia správnej odpovede; počtu výhercov; spôsobu určenia výhercu a pod.
 2. Pokiaľ nebolo vo Vyhlásení súťaže uvedené inak, tak jeden výherca bude určený spomedzi všetkých užívateľov, ktorý sa zapojili do Súťaže (ďalej len „súťažiaci“), tak, že bude náhodne vyžrebovaný zástupcom Usporiadateľa.

V. Určenie výhercu

 1. Určenie výhercu súťaže sa vykonáva náhodným žrebovaním z pomedzi užívateľov, ktorí sa da súťaže zapojili (ďalej len „súťažiaci“) a prebehne do piatich pracovných dní od skončenia súťaže.
 2. Vyžrebovaný výherca bude následne kontaktovaný prostredníctvom súkromnej správy na sociálnej sieti Facebook v ktorej bude informovaný o tom, že sa stáva výhercom súťaže a bude požiadaný aby sa o výzvu prihlásil tým, že poskytne svoje kontaktné údaje pre doručenie výhry poštou v rozsahu meno, priezvisko, adresa na doručovanie. Ak sa výherca o výhru neprihlási najneskôr do 3 pracovných dní od zaslania vyrozumenia o získaní výhry, alebo ak do tejto doby súťažiaci kontaktné údaje nedodá, odmietne ich poskytnúť alebo poskytnuté údaje nebudú kompletné, tak prebehne opätovné žrebovanie a výhra bude odovzdaná novému výhercovi. Opätovné žrebovanie sa vykoná aj v prípade, že zásielku nebude možné výhercovi doručiť alebo sa vráti Usporiadateľovi ako neprevzatá v odbernej lehote.
 3. Výhra bude výhercovi odoslaná formou doporučenej poštovej zásielky na kontaktné údaje poskytnuté výhercom a to do piatich pracovných dní od doplnenia údajov výhercom podľa ods. 2 tohto štatútu.
 4. Právo na výhru nie je možné previesť na inú osobu.
 5. Usporiadateľ si vyhradzuje právo výhru uvedenú v tomto štatúte nahradiť výhrou obdobného typu a hodnoty v prípade, že z objektívnych dôvodov nebude možné sľúbenú výhru zabezpečiť bez vynaloženia neprimeraného úsilia.
 6. Na výhru nemá účastník súťaže právny nárok a nie je možné ju vymáhať súdnou cestou. Výsledky súťaže sú konečné. Súťažiaci berú na vedomie, že výhru nie je možné žiadať vymeniť za hotovosť alebo požadovať vydanie inej výhry, ako je výhra stanovená vyhlasovateľom súťaže v príslušnom príspevku.

VI. Ceny

 1. Cenu do súťaže (výhru) zabezpečuje a odovzdá usporiadateľ. V rámci súťaže je možné získať darčekové/nákupné poukážky na nákup potravín a drobného spotrebného tovaru v sieti potravín a supermarketov KAUFLAND alebo TESCO SLOVENSKO. Výhra zahŕňa:
  a. nákupná poukážka na nákup potravín v hodnote 20 euro do nákupnej siete KAUFLAND/TESCO.
 2. Výherca súťaže bude informovaný o výhre pod súťažným príspevkom, ktorým sa vyhlásila súťaž na profile (komunikačný kanál FB) https://www.facebook.com/maxinsgroup alebo prostredníctvom súkromnej správy do messengera, a to najneskôr do 5 pracovných dní od jeho vyžrebovania. Výherca bude vyzvaný ku kontaktu prostredníctvom súkromnej správy.
 3. Výhry presahujúce sumu stanovenú príslušným zákonom sú predmetom dane z príjmu v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v aktuálnom znení, pričom Usporiadateľ súťaže nezodpovedá za splnenie daňovej povinnosti výhercu.
 4. Usporiadateľ súťaže nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži.

VII. Ochrana osobných údajov

 1. 1. Zapojením sa do súťaže udeľuje užívateľ, z ktorého sa zapojením stáva súťažiaci súhlas, aby Usporiadateľ súťaže ako prevádzkovateľ v zmysle ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR”) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) spracúval jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, prípadne fotografia a odkaz na profil na sociálnej sieti Facebook, za účelom vyhodnotenia súťaže a to po dobu od zapojenia sa účastníka súťaže do súťaže až do písomného odvolania jeho súhlasu.
 2. Súťažiaci, ktorý je zároveň aj výhercom súťaže poskytne Usporiadateľovi aj osobné údaje v súlade s čl. V ods. 2 tohto štatútu za účelom odovzdania výhry. Tieto údaje sa spracúvajú za účelom uzatvorenia zmluvy, ktorou sa zabezpečí dodanie výhry výhercovi. V prípade odmietnutia poskytnutia týchto údajov nebude možné výhercovi výhru doručiť a v takom prípade je Usporiadateľ oprávnený uskutočniť nové žrebovanie.
 3. Súťažiaci, čiže dotknutá osoba z pohľadu GDPR má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to informovaním vyhlasovateľa súťaže na e-mailovú adresu zo@eurotrading.sk . Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov účastníka súťaže do tohto odvolania.
 4. Práva dotknutej osoby vymedzuje kapitola 3 GDPR. Dotknutá osoba má najmä nasledujúce práva:
  a. Odvolať súhlas – v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese kontaktnej osoby, písomne, oznámením o odvolaní́ súhlasu alebo osobne v úrade. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali v minulosti.
  b. Právo na prístup – máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícií, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný technický možný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami (napr. email), budú Vám údaje poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
  c. Právo na opravu – prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
  d. Právo na výmaz (na zabudnutie) – máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne povinnosti (napr. archivácia a pod), čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.
  e. Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
  f. Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.
  g. Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý zákonný oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.
 5. Máte tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Tel: 02/ 32 31 3214, E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk)
 6. Ak sa osobné údaje spracúvajú na základe písomného súhlasu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
 7. Pre informácie ohľadom ochrany osobných údajov, ako aj kvôli uplatneniu vašich práv ako dotknutej osoby nás neváhajte kontaktovať: zo@eurotrading.sk

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže, ktorých aktivita naznačuje podvodné, podozrivé alebo neštandardné správanie.
 2. V prípade odôvodneného podozrenia z podvodu, zneužitia alebo chyby týkajúcej sa riadneho usporiadania súťaže si vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo súťaž ukončiť alebo pozastaviť, zmeniť podmienky súťaže, vyhlásiť oznámenie o výhre zverejnené na Facebook stránke https://www.facebook.com/maxinsgroup alebo zaslané výhercovi za neplatné, alebo bez oznámenia a akejkoľvek náhrady zablokovať účasť v súťaži tým účastníkom súťaže, ktorí sa zúčastňujú súťaže v rozpore s dobrými mravmi, pravidlami súťaže alebo podmienkami používania prevádzkovateľa sociálnej siete Facebook.

V Bratislave, 01.08.2022

 

Suchst du Arbeit?

Hinterlassen Sie uns Ihre Kontaktdaten und wir melden uns bei Ihnen.

Trage deine Telefonnummer ein.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ...

Neváhajte nás kontaktovať
Nenašli ste pracovnú ponuku, ktorú ste hľadali?

Volajte na bezplatnú infolinku

0800 365 800

   

alebo nám zanechajte svoj telefonický kontakt

Trage deine Telefonnummer ein.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ...